Over de AFN

De AFN is opgericht in 1997 en heeft dojo's in Rotterdam, Utrecht, Arnhem, en gelieerde dojo's in Ede, Nijmegen en Zeist.

Aikido en de AFN

De AFN stelt de beoefening van aikido centraal en is daarin vooral geïnspireerd door het aikido van Terry Ezra Shihan (7e Dan), leider van de Komyokan Aikido Association in Engeland.

Aikido betekent 'het op harmonieuze wijze oplossen van een fysiek conflict'. Deze betekenis zit ook in het woord aikido verweven. De principes van het aikido zijn ook toepasbaar in mentale conflictsituaties. Aikido is behalve een fysieke verdedigingskunst dus ook een methode om een conflictsituatie te herstellen.

Externe organisatie

De AFN is formeel erkend door de wereldorganisatie voor het aikido, de Aikikai So Hombu in Tokio.

De AFN is toegetreden tot de koepelorganisatie Aikido Bond Nederland (AbN, voorheen Aikido Nederland) vanaf de oprichting daarvan in 2009. De Aikido Bond Nederland is aangesloten bij het NOC*NSF. De AFN staat open voor constructieve en vriendschappelijke samenwerking met andere groepen in de sportwereld en daarbuiten.

Uit de statuten...

Dojo's en leden-sportbeoefenaren van de AFN moeten zich volgens de statuten tegenover andere leden onthouden van "elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische of discriminerende uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding." (art. 5.4)

Leden van de AFN zijn verplicht de statuten, reglementen en besluiten van organen van de Aikido bond Nederland na te leven, en ook die van het Instituut Sportrechtspraak zolang de AbN daarbij is aangesloten.

Voor verdere vragen over de statuten, neem contact op met het .