Werkvormen

6e kyu

Torifune / furitama / ikkyo-undo
Kamae: hidari hanmi & migi hanmi
Ukemi: mae, ushiro & yoko (kaiten & chokuto)
Shikko
Ashisabaki: tsugi ashi, irimi ashi
Shomen-uchi
Yokomen-uchi
Taisabaki irimi, tenkai, tenkan, irimi tenkan

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T gyaku-hanmi katate-dori: taisabaki met partner: irimi & tenkan
T ai-hanmi katate-dori ikkyo
T gyaku-hanmi katate-dori shiho-nage
T shomen-uchi ikkyo
T shomen-uchi irimi-nage (alleen Ura)
S ryote-dori kokyuho
T ryote-dori haishin-undo

Werkvormen

5e kyu

T gyaku-hanmi katate-dori: taisabaki met – partner: irimi, tenkan, sokumen
T gyaku-hanmi katate-dori ikkyo
T gyaku-hanmi katate-dori nikyo
T ai-hanmi katate-dori shiho-nage
T ai-hanmi katate-dori irimi-nage (alleen Ura)
T kata-dori ikkyo

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T ryote-dori shiho-nage
T ryote-dori ikkyo
T & S shomen-uchi ikkyo
T shomen-uchi nikyo
T yokomen-uchi ikkyo
T yokomen-uchi shiho-nage
T yokomen-uchi irimi-nage

Werkvormen

4e kyu

T morote-dori kokyu ryoku yoseiho (drie vormen)
T gyaku-hanmi katate-dori sumiotoshi
T gyaku-hanmi katate-dori irimi-nage (alleen Ura)
T gyaku-hanmi katate-dori tenchi-nage
H gyaku-hanmi katate-dori shiho-nage (alleen Omote)
H ryote-dori shiho-nage (alleen Omote)
T & H ai-hanmi katate-dori ikkyo
T & H ai-hanmi katate-dori nikyo
T & H ai-hanmi katate-dori sankyo

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T & H ai-hanmi katate-dori yonkyo
T ryote-dori irimi-nage (alleen Ura)
T ryote-dori kokyu-nage
T ryote-dori tenchi-nage
T morote-dori ikkyo (1 van de 2 vormen *)
T morote-dori irimi-nage (alleen Ura)
T yokomen-uchi kote-gaeshi
S yokomen-uchi sankyo

* aihanmi & gyakuhanmi, oftewel jodan & gedan

Exameneisen

3e kyu

T ushiro ryote-dori tenkan-ho
T & H gyaku-hanmi katate-dori yonkyo
T & H gyaku-hanmi katate-dori udekime-nage
T gyaku-hanmi katate-dori kote-gaeshi (jodan, chudan, gedan)
T kata-dori sankyo
T kata-dori yonkyo
T morote-dori nikyo (1 van de 2 vormen, zie 4e kyu)
T shomen-uchi gokyo (alleen Ura)
T shomen-uchi uchikaiten-sankyo

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T shomen-uchi uchikaiten-kokyu-nage
T shomen-uchi udekime-nage
T shomen-uchi sumiotoshi

T yokomen-uchi uchikaiten-nage
T chudan-tsuki ikkyo
T chudan-tsuki nikyo
T jodan-tsuki ikkyo
T ushiro ryote-dori ikkyo
T ushiro ryote-dori shiho-nage
T ushiro katate-dori kubi-shime ikkyo

Exameneisen

2e kyu

T ai-hanmi katate-dori uchikaiten-sankyo
T ai-hanmi katate-dori udegarami-nage
T ai-hanmi katate-dori sotokaiten-katagatame
T ryote-dori kokyu-nage (diverse vormen)
T morote-dori sankyo (2 vormen)
T morote-dori kokyu-nage (diverse vormen)
T shomen-uchi uchi irimi tenkan shiho-nage
T chudan-tsuki sankyo
T chudan-tsuki yonkyo
T chudan-tsuki sotokaiten-nage

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T chudan-tsuki tenchi-nage
T jodan-tsuki shiho-nage

T jodan-tsuki kokyu-nage
T jodan-tsuki kote-gaeshi
T ushiro ryote-dori nikyo
T ushiro ryote-dori sankyo
T ushiro ryote-dori kote-gaeshi
T ushiro ryokata-dori ikkyo
T ushiro ryokata-dori shiho-nage
T ushiro munedakishime ikkyo
T ushiro munedakishime shiho-nage

Exameneisen

1e kyu

T jodan-tsuki nikyo
T kata-dori shomen-uchi sankyo
T kata-dori shomen-uchi irimi-nage (alleen Ura)
T kata-dori shomen-uchi udekime-nage
T ai-hanmi katate-dori koshi-nage
T ai-hanmi katate-dori uchi irimi tenkan shiho-nage
T ai-hanmi katate-dori uchi irimi tenkan irimi-nage (alleen Ura)

S=suwari-waza, T=tachi-waza, H=hanmihandachi-waza

T ai-hanmi katate-dori uchi irimi tenkan kokyu-nage
T shomen-uchi koshi-nage

T yokomen-uchi koshi-nage
T ryote-dori koshi-nage
T ushiro ryote-dori koshi-nage
T ushiro katate kubishime shiho-nage
T ushiro munedakishime kokyu-nage
Tanto-dori